Algemene voorwaarden 2022 - Studio Vineyard

Artikel 1 | DEFINITIES

 1. Studio Vineyard, gevestigd te Nieuwegein, KvK-nummer 82658803, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.
 2. De hurende partij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder wel of niet tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2 | ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles wat Studio Vineyard aanbiedt aan werkzaamheden, diensten, overeenkomsten of leveringen waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een schriftelijke afwijking hiervan per mail of app is toegestaan.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met huurder, waarvoor derden betrokken zijn bij de uitvoering. 
 3. Indien de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorziet in een situatie, wordt de situatie zoveel als mogelijk beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 | FACTUREN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst voor het huren van de ruimte wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Door akkoord te gaan met het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Een boeking op een bepaalde datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.
 3. Het bijboeken van extra uren is mogelijk in overleg met de verhuurder. Dit kan alleen wanneer de desbetreffende ruimte niet in gebruik is. Voor het bijboeken van extra uren zijn kosten gemoeid. 
 4. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, zullen de kosten hiervan worden doorberekend aan de huurder. 


Artikel 4 | VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze vanuit derden komen. Verhuurder zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.
 2. Deuren dienen te allen tijde te worden afgesloten wanneer de ruimte wordt verlaten.
 3. Huurder is verplicht zich aan de geldende huisregels te houden.


Artikel 5 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat huurder beoogde.
 2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen, fotografen en overige personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het begin van het tijdslot.
 3. In de studio’s worden groepen tot 8 personen toegelaten.
 4. Open vuur en roken zijn ten strengste verboden. Evenals andere chemicaliën die schade kunnen brengen aan het gebouw of de vloer.
 5. Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. 
 6. Het is de huurder strikt verboden de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen.
 7. Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimtes. 
 8. Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. De huurder mag eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast met vriesvak beschikbaar.
 9. Huurder zorgt ervoor de ruimte (veeg)schoon achter te laten en de verwarmingen uit te doen. Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten is de verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen aan de huurder. 

Artikel 6 | ANNULERING

 1. Verhuurder behoudt altijd het recht een boeking, zonder opgaaf van reden, te weigeren.
 2. In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.
 3. Het verzetten van de boeking kan tot 72 uur van tevoren. Annuleren of terugbetaling van een reeds gedane reservering is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7 | OVERMACHT
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals, maar niet uitsluitend: mechanische storingen of andere oorzaken buiten de schuld van verhuurder om, brand, ziekte, ongevallen, werkstaking, uitsluiting, oproer, oorlog of overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie.
 2. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. 

Artikel 8 | AANSPRAKELIJKHEIDS SCHADE

 1. Verhuurder is alleen aansprakelijk voor directe schade van de huurder wanneer die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder. Voor schade met een andere oorzaak is de verhuurder niet aansprakelijk. 
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de huurder, van personeelsleden van de huurder of door andere ingeschakelde derden van de huurder. Noch voor tenietgaan of schade van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheidsgraden en soortgelijke omstandigheden uit roerende en onroerende faciliteiten. De huurder, of de door de huurder ingeschakelde derden dienen hier zelf een verzekering voor af te sluiten. 
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.
 6. De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen de huurder.
 7. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn gasten. 
 8. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de door hem meegenomen gasten.
 9. Huurder is gehouden over een geldige WA verzekering te beschikken.
 10. Het beplakken van muren of het boren in muren is niet toegestaan. 
 11. Indien huurder schade toebrengt aan materiaal, zoals, maar niet uitsluitend: de vloer, meubels, muren, ramen en deuren is deze gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. Het is de verhuurder gerechtigd de gederfde inkomsten in rekening te brengen.


Artikel 9 | BIJZONDERE BEPALINGEN 

 1. Verhuurder is gehouden huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden, schade veroorzaken aan het pand of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.


Artikel 10 | KLACHTEN

 1. Huurder is verplicht klachten binnen 10 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 11 | GESCHILBESLECHTING 

 1. Op alle gesloten overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Tenzij bepalingen daartegen verzetten, is de rechtbank te Utrecht bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen verhuurder en de huurder gesloten overeenkomst
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.
Daglichtstudio Utrecht Vineyard